TESTAR SOLENERGI
FÖR ATT LEVERERA ENERGI

Styr och ställer är ett kunskapsföretag och på
​​​​​​​högskolan i Gävle är vi totalentreprenör för projektet.

Vi har ett nätverk både nationellt och internationellt. På högskolan i Gävle har vi installerat Solcellsanläggningar avsedd för demonstration men också för att kunna bedriva forskning. 


Det är främst utmaningarna inom skuggning och att leverera varmvatten in på framledningen till Gävle stads fjärrvärmenät. I nuläget är det småskalig produktion från solpaneler som vi benämner solhybrider, där el och varmvatten produceras i samma panel som levererar el - varmvatten till nätet.

Det olika teknikerna i installationen och syftet är att blanda solcellstekniker med samma yttre förutsättningar som solinstrålning och temperatur. Det medför att tester och analyser kan göras kring de olika teknikerna. Det medför också möjligheter att bedriva forskning kring hur skuggning påverkar.

Solcellsanläggningarna är uppbyggda
med fyra olika tekniker. 

  • Vanliga kiselmoduler med en strängväxelriktare och en med tunnfilmsmoduler (CIGS) samt strängväxelriktare.
    ​​​​​​​
  • Strängväxelriktare är den vanliga tekniken med en separat växelriktare till hela systemet.

  • Det finns också en anläggning med mikroväxelriktare kopplade till kiselmoduler samt en anläggning med DC/DC-optimerare kopplade till kiselmoduler. Varje delsystem med kiselmoduler består av sex moduler.

  • Ytterligare ett system är monterat på en solföljare som vrider sig efter solen för att ge kunskap och driftsdata om tekniken. Detta system består av sex kiselmoduler och en strängväxelriktare.